Bài giảng Elearning

1604398_737683162918298_1002123395_n

giáo án lớp 5

TUẦN 1   Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013 TAÄP ÑOÏC THÖ GÖÛI CAÙC HOÏC SINH MUÏC TIEÂU : – Bieát ñoïc nhaán gioïng caùc töø ngöõ caàn thieát , ngaét nghæ hôi ñuùng choã . – Hieåu noäi dung…