Hoạt động chuyên môn

Thời khóa biểu 2017-2018

thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B TiÕt S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu 2 1 Chµo cê M.Th( Minh) Chµo cê Thể-Hài Chµo cê Nhạc(Đông) Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê Nhạc Chµo cê Anh Chµo cê Tin Chµo…

Thời khóa biểu tư

Phßng gd- ®t  cÈm xuyªn       Céng hoµ x· héi chñ nghia viÖt nam Tr­êng tiÓu häc cÈm hoµ                        Đéc lËp – Tù do- H¹nh…