Thay đổi thời khóa biểu mới từ 6 tháng 10 năm 2015

Tháng Mười 5, 2015 3:28 chiều

Giáo viên chuyên trách và GV chủ nhiệm chú ý thực hiện và nhắc học sinh học buổi hai đúng lịch