03/10/17  Tin tức  90
Hòa chung trong không khí chào mừng năm học mới . Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2017 Trường tiểu học Cẩm Hòa tổ chức thành công Hội nghị năm học 2017 -2018. Với tinh thần làm việc khẩn trương hiệu…
 20/09/17  Hoạt động chuyên môn  73
thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B ...
 30/09/15  Hoạt động chuyên môn  34
Phßng gd- ®t  cÈm xuyªn       Céng hoµ x· héi chñ nghia viÖt nam Tr­êng tiÓu häc cÈm hoµ                        Đéc lËp – Tù do- H¹nh…
 15/09/15  Hoạt động chuyên môn  33
cập nhật thời khóa biểu tại đâyThoi khoa b15-16