07/11/18  Tin tức - Sự kiện  173
Nhằm đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác dạy học. Trong tháng 10 Trường đã giao cho các tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tại các buổi chuyên đề đã nhận thấy học sinh tiếp thu tốt các kiến thức và từng bước thể hiện được ý tưởng và vận dụng tốt vào bài học ...
 03/10/17  Tin tức  192
Hòa chung trong không khí chào mừng năm học mới . Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2017 Trường tiểu học Cẩm Hòa tổ chức thành công Hội nghị năm học 2017 -2018. Với tinh thần làm việc khẩn trương hiệu…
 20/09/17  Hoạt động chuyên môn  153
thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B ...
 30/09/15  Hoạt động chuyên môn  107
Phßng gd- ®t  cÈm xuyªn       Céng hoµ x· héi chñ nghia viÖt nam Tr­êng tiÓu häc cÈm hoµ                        Đéc lËp – Tù do- H¹nh…
 15/09/15  Hoạt động chuyên môn  92
cập nhật thời khóa biểu tại đâyThoi khoa b15-16