A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thời khóa biểu 2017-2018

thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B TiÕt S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu 2 1 Chµo cê M.Th( Minh) Chµo cê Thể-Hài Chµo cê Nhạc(Đông) Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê Nhạc Chµo cê Anh Chµo cê Tin Chµo…

thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017) thêi kho¸ biÓu n¨m häc 2017-2018 ( thùc hiÖn tõ 18/9 / 2017)
Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
TiÕt S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu
2 1 Chµo cê M.Th( Minh) Chµo cê Thể-Hài Chµo cê Nhạc(Đông) Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê Nhạc Chµo cê Anh Chµo cê Tin Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê §¹o ®øc Chµo cê §¹o ®øc
2 T.Việt Nhạc(Đông) T.Việt M.Th( Minh) T.Việt Thể-Hài TËp ®äc ChÝnh t¶ TËp ®äc ChÝnh t¶ TËp ®äc Kể chuyện TËp ®äc Tin TËp ®äc Nhạc TËp ®äc Anh TËp ®äc Địa lý TËp ®äc Địa lý TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc ChÝnh t¶
3 T.Việt Thể-Hài T.Việt Nhạc(Đông) T.Việt M.Th( M) TËp ®äc §¹o ®øc TËp ®äc §¹o ®øc TËp ®äc Thư viện T§- KC Anh T§- KC Tin T§- KC Nhạc To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt To¸n Địa lý To¸n To¸n
4 To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ Khoa häc Khoa häc
5
3 1 To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt T.Việt L Viết Nhạc To¸n M.Th To¸n HĐNG(Đông) To¸n To¸n Thñ c«ng To¸n Thñ c«ng To¸n §¹o ®øc LTVC Thể-Hài LTVC Thể-Hài LTVC Anh To¸n Tin To¸n M.Th
2 T.Việt L.To¸n T.Việt L.To¸n T.Việt HĐNGLL M.Th KÓ. Ch HĐNG(Đông) KÓ. Ch Nhạc ChÝnh t¶ TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc To¸n To¸n Thể-Hài To¸n Anh To¸n Thể-Hài LTVC Tin LTVC M.Th
3 T.Việt T.Việt To¸n L.To¸n HĐNG(Đông) Nhạc M.Th ChÝnh t¶ L.To¸n Tập viết L.To¸n Tập viết L.To¸n §¹o ®øc Anh §¹o ®øc Thể-Hài §¹o ®øc Thể-Hài LÞch sö M.Th LÞch sö Tin
4 §¹o ®øc §¹o ®øc Thñ c«ng ( Đông) HĐNG(Đông) HĐNG(Đông) M.Th TNXH ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ Khoa häc Khoa häc Khoa häc ChÝnh t¶ KÜ thuËt
5
4 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Anh To¸n M.Th HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 T.Việt T.Việt T.Việt To¸n To¸n To¸n To¸n Anh M.Th To¸n To¸n To¸n TËp ®äc TËp ®äc
3 T.Việt SHCM T.Việt SHCM T.Việt SHCM LTVC SHCM LTVC SHCM LTVC SHCM TËp viÕt SHCM ChÝnh t¶ SHCM Anh SHCM TËp ®äc SHCM TËp ®äc SHCM TËp ®äc SHCM To¸n SHCM To¸n SHCM
4 To¸n To¸n To¸n TËp viÕt TËp viÕt §¹o ®øc ChÝnh t¶ §¹o ®øc Anh Khoa Khoa Khoa TLV TLV
5 TNXH TNXH H§TT KÜ thuËt KÜ thuËt KÜ thuËt KÜ thuËt Anh
5 1 T.Việt T.Việt L.T.Việt T.Việt To¸n Thể-Hài To¸n Thể-Hài To¸n GDKN(Đông) Anh To¸n Thể-Hài To¸n To¸n L.To¸n LTVC M.Th LTVC M.Th LTVC Tin LTVC Anh LTVC Nh¹c
2 T.Việt L Viết T.Việt L Viết L.To¸n T.Việt TËp ®äc Thể-Hài TËp ®äc GDKN(Đông) TËp ®äc Thể-Hài Anh LTVC Thể-Hài LTVC LTVC ChÝnh t¶ To¸n M.Th To¸n Tin To¸n M.Th To¸n Anh To¸n L.Nh¹c
3 To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt HĐNGLL Thư viện ChÝnh t¶ GDKN(Đông) ChÝnh t¶ Thể-Hài ChÝnh t¶ Thể-Hài Thể-Hài LTV Anh LTV Tập viết TNXH TLV Tin TLV M.Th TLV M.Th K.chuyÖn Nh¹c K.chuyÖn Anh
4 Thñ c«ng Thñ c«ng §¹o ®øc TNXH TNXH TNXH Thể-Hài Anh Thñ c«ng LÞch sö LÞch sö LÞch sö Khoa häc Khoa häc
5
6 1 T.Việt TNXH T.Việt TNXH T.Việt TNXH TLV L.T.Việt TLV L.T.Việt TLV L.To¸n TLV M.Th TLV M.Th Anh Thể-Đông TLV Tin TLV Anh TLV Nh¹c TLV Thể-Hài TLV Thể-Dũng
2 T.Việt HĐNGLL T.Việt HĐNGLL T.Việt L.To¸n To¸n L.To¸n To¸n L.To¸n To¸n L.T.Việt To¸n M.Th To¸n M.Th TLV Thể-Đông Anh Nh¹c To¸n Tin To¸n Anh To¸n Thể-Hài To¸n Thể-Dũng
3 Thư viện Thư viện To¸n Thñ c«ng Thñ c«ng Thñ c«ng TËp viÕt §¹o ®øc TNXH To¸n M.Th To¸n Anh Anh Nh¹c H§TT Tin Địa lý Địa lý
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT () H§TT H§TT H§TT H§TT H§TT Anh H§TT H§TT
5

Thø Líp 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B
TiÕt S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu
2 1 Chµo cê M.Th( Minh) Chµo cê Thể-Hài Chµo cê Nhạc(Đông) Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê L.T.Việt Chµo cê Nhạc Chµo cê Anh Chµo cê Tin Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê K.chuyÖn Chµo cê §¹o ®øc Chµo cê §¹o ®øc
2 T.Việt Nhạc(Đông) T.Việt M.Th( Minh) T.Việt Thể-Hài TËp ®äc ChÝnh t¶ TËp ®äc ChÝnh t¶ TËp ®äc Kể chuyện TËp ®äc Tin TËp ®äc Nhạc TËp ®äc Anh TËp ®äc Địa lý TËp ®äc Địa lý TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc ChÝnh t¶
3 T.Việt Thể-Hài T.Việt Nhạc(Đông) T.Việt M.Th( M) TËp ®äc §¹o ®øc TËp ®äc §¹o ®øc TËp ®äc Thư viện T§- KC Anh T§- KC Tin T§- KC Nhạc To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt To¸n Địa lý To¸n To¸n
4 To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ Khoa häc Khoa häc
5
3 1 To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt T.Việt L Viết Nhạc To¸n M.Th To¸n HĐNG(Đông) To¸n To¸n Thñ c«ng To¸n Thñ c«ng To¸n §¹o ®øc LTVC Thể-Hài LTVC Thể-Hài LTVC Anh To¸n Tin To¸n M.Th
2 T.Việt L.To¸n T.Việt L.To¸n T.Việt HĐNGLL M.Th KÓ. Ch HĐNG(Đông) KÓ. Ch Nhạc ChÝnh t¶ TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc L.T.Việt TËp ®äc To¸n To¸n Thể-Hài To¸n Anh To¸n Thể-Hài LTVC Tin LTVC M.Th
3 T.Việt T.Việt To¸n L.To¸n HĐNG(Đông) Nhạc M.Th ChÝnh t¶ L.To¸n Tập viết L.To¸n Tập viết L.To¸n §¹o ®øc Anh §¹o ®øc Thể-Hài §¹o ®øc Thể-Hài LÞch sö M.Th LÞch sö Tin
4 §¹o ®øc §¹o ®øc Thñ c«ng ( Đông) HĐNG(Đông) HĐNG(Đông) M.Th TNXH ChÝnh t¶ ChÝnh t¶ Khoa häc Khoa häc Khoa häc ChÝnh t¶ KÜ thuËt
5
4 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Anh To¸n M.Th HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 T.Việt T.Việt T.Việt To¸n To¸n To¸n To¸n Anh M.Th To¸n To¸n To¸n TËp ®äc TËp ®äc
3 T.Việt SHCM T.Việt SHCM T.Việt SHCM LTVC SHCM LTVC SHCM LTVC SHCM TËp viÕt SHCM ChÝnh t¶ SHCM Anh SHCM TËp ®äc SHCM TËp ®äc SHCM TËp ®äc SHCM To¸n SHCM To¸n SHCM
4 To¸n To¸n To¸n TËp viÕt TËp viÕt §¹o ®øc ChÝnh t¶ §¹o ®øc Anh Khoa Khoa Khoa TLV TLV
5 TNXH TNXH H§TT KÜ thuËt KÜ thuËt KÜ thuËt KÜ thuËt Anh
5 1 T.Việt T.Việt L.T.Việt T.Việt To¸n Thể-Hài To¸n Thể-Hài To¸n GDKN(Đông) Anh To¸n Thể-Hài To¸n To¸n L.To¸n LTVC M.Th LTVC M.Th LTVC Tin LTVC Anh LTVC Nh¹c
2 T.Việt L Viết T.Việt L Viết L.To¸n T.Việt TËp ®äc Thể-Hài TËp ®äc GDKN(Đông) TËp ®äc Thể-Hài Anh LTVC Thể-Hài LTVC LTVC ChÝnh t¶ To¸n M.Th To¸n Tin To¸n M.Th To¸n Anh To¸n L.Nh¹c
3 To¸n L.T.Việt To¸n L.T.Việt HĐNGLL Thư viện ChÝnh t¶ GDKN(Đông) ChÝnh t¶ Thể-Hài ChÝnh t¶ Thể-Hài Thể-Hài LTV Anh LTV Tập viết TNXH TLV Tin TLV M.Th TLV M.Th K.chuyÖn Nh¹c K.chuyÖn Anh
4 Thñ c«ng Thñ c«ng §¹o ®øc TNXH TNXH TNXH Thể-Hài Anh Thñ c«ng LÞch sö LÞch sö LÞch sö Khoa häc Khoa häc
5
6 1 T.Việt TNXH T.Việt TNXH T.Việt TNXH TLV L.T.Việt TLV L.T.Việt TLV L.To¸n TLV M.Th TLV M.Th Anh Thể-Đông TLV Tin TLV Anh TLV Nh¹c TLV Thể-Hài TLV Thể-Dũng
2 T.Việt HĐNGLL T.Việt HĐNGLL T.Việt L.To¸n To¸n L.To¸n To¸n L.To¸n To¸n L.T.Việt To¸n M.Th To¸n M.Th TLV Thể-Đông Anh Nh¹c To¸n Tin To¸n Anh To¸n Thể-Hài To¸n Thể-Dũng
3 Thư viện Thư viện To¸n Thñ c«ng Thñ c«ng Thñ c«ng TËp viÕt §¹o ®øc TNXH To¸n M.Th To¸n Anh Anh Nh¹c H§TT Tin Địa lý Địa lý
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT () H§TT H§TT H§TT H§TT H§TT Anh H§TT H§TT
5


Nguồn: thcamhoa.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan