07/11/18  Tin tức - Sự kiện  173
Nhằm đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác dạy học. Trong tháng 10 Trường đã giao cho các tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tại các buổi chuyên đề đã nhận thấy học sinh tiếp thu tốt các kiến thức và từng bước thể hiện được ý tưởng và vận dụng tốt vào bài học ...